Privacyverklaring van VZW Vespa Club Tessenderlo


Vespa Club Tessenderlo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vespa Club Tessenderlo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren


Als Vespa Club Tessenderlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vespa Club Tessenderlo
Genenbosstraat 32
3980 Tessenderlo
vespaclubtessenderlo@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom 

Uw persoonsgegevens worden door Vespa Club Tessenderlo verwerkt ten behoeve om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 
Vespa Club Tessenderlo verwerkt volgende persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer,  e-mailadres, type Vespa en nummerplaat. 
De gegevens die u aan ons geeft worden nooit aan een derde partijen verstrekt. Enkel voor het lidmaatschap van Vespa Club België wordt uw naam en adres door gegeven. 

Bewaartermijn

Vespa Club Tessenderlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zodra u geen lid meer bent van de club worden uw gegevens niet langer bewaard. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens Vespa Club Tessenderlo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen. 

Wijziging privacy statement 

Vespa Club Tessenderlo kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.  


Editie 1 gedateerd 1/5/2018